Regulamin korzystania z serwisu Błażej Sarnowski

Regulamin korzystania z serwisu Błażej Sarnowski

Obowiązuje od dnia 01 czerwca 2024 roku

§1 [Postanowienia ogólne]

 1. Określenia użyte w Regulaminie oznaczają:
  • Regulamin – niniejszy Regulamin udzielania licencji na korzystanie z Serwisu „Błażej Sarnowski”;
  • Licencjodawca – Błażej Sarnowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Radcy Prawnego Błażej Sarnowski z siedzibą w Poznaniu pod adresem: ul. Słowackiego 14 A – I piętro, 62-500 Konin, posiadającego nr NIP 6652843561, adres e-mail do kontaktu: kancelaria@sarnowski.info.pl; ewentualna zmiana  formy  prawnej  Licencjodawcy,  jego  firmy,  siedziby, adresu  siedziby, rejestru, miejsca przechowywania dokumentacji, nie stanowi zmiany Regulaminu, ale jest notyfikowana  poprzez ogłoszenie na stronie www.sarnowski.info.pl lub innej wskazanej przez Licencjodawcę;
  • Licencjobiorca – osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która zawiera z Licencjodawcą umowę o udzielenie licencji na korzystanie z Serwisu „Błażej Sarnowski” przez siebie lub podmiot, na rzecz którego Licencjobiorca zawiera umowę o udzielenie licencji;
  • Strony – łącznie Licencjobiorca i Licencjodawca; każdy z ww. podmiotów zwany jest z osobna „Stroną”;
  • Użytkownik – osobę fizyczną działającą w imieniu Licencjobiorcy, lub podmiotu na rzecz którego Licencjobiorca zawarł umowę o udzielenie licencji, zatrudniona przez Licencjobiorcę lub ww. podmiot bądź współpracująca z Licencjobiorcą lub ww. podmiotem, której Licencjobiorca lub ww. podmiot, w ramach kompetencji do zarządzania udzieloną mu licencją (w zakresie określonym Umową i Regulaminem) – przyznaje prawo do korzystania z Serwisu wyłącznie w jego imieniu i na jego rzecz, tj. na wewnętrzne potrzeby własne Licencjobiorcy lub podmiotu na rzecz którego Licencjobiorca zawarł umowę o udzielenie licencji; każde naruszenie Umowy (w tym Regulaminu) dokonane przez Użytkownika traktowane jest równoznaczne z naruszeniem dokonanym przez Licencjobiorcę lub podmiot na rzecz którego Licencjobiorca zawarł umowę o udzielenie licencji ze wszystkimi skutkami stąd wynikającymi;
  • Serwis – portal internetowy do automatycznego wyszukiwania przetargów na rynkach zagranicznych i w ramach organizacji międzynarodowych, weryfikacji kontrahentów oraz automatycznego tworzenia umów handlowych i/lub formularzy zamówienia związany z wykorzystywaniem i przetwarzaniem informacji publicznych wraz z obsługującym go oprogramowaniem, którego Licencjodawca jest właścicielem oraz administratorem, jak również w stosunku, do którego przysługują mu wszelkie prawa autorskie (osobiste i majątkowe);
  • Okres abonamentowy – okres na który udzielono Licencjobiorcy Licencji upoważniającej do korzystania z Serwisu na warunkach określonych w Regulaminie i Umowie.
  • Umowa – umowa o udzielenie licencji na korzystanie z Serwisu zawarta między Licencjodawcą a Licencjobiorcą, której przedmiot  obejmuje  udzielenie  przez Licencjodawcę na rzecz Licencjobiorcy lub podmiotu, na rzecz którego Licencjobiorca zawarł umowę o udzielenie licencji – odpowiedniej ilości licencji na korzystanie z Serwisu w ramach wybranego przez Licencjobiorcę Pakietu, przez czas oznaczony równy wskazanemu w jej treści okresowi abonamentowemu;
  • Umowa przeniesienia praw – umowa o przeniesienie majątkowych praw autorskich, zawarta między Licencjodawcą a Licencjobiorcą, której przedmiot  obejmuje  przeniesienie  przez Licencjodawcę na rzecz Licencjobiorcy lub podmiotu, na rzecz którego Licencjobiorca zawarł umowę – majątkowych praw autorskich do utworów wytworzonych przy pomocy Serwisu, na wskazanych w jej treści polach eksploatacji w ramach wybranego przez Licencjobiorcę Pakietu zawierającego Usługę Kreatora Umów;
  • Licencja – udzielona na mocy Umowy w odniesieniu do Serwisu licencja, upoważniająca do korzystania z Serwisu zalogowanego Użytkownika w okresie abonamentowym, na zasadach i w zakresie opisanym w Umowie i Regulaminie; Umowa określa ile licencji w ramach wykupionego Pakietu przysługuje Licencjobiorcy lub podmiotowi, na rzecz którego Licencjobiorca zawarł umowę o udzielenie licencji; przyjmuje się, że jedna licencja oznacza jeden jednoczesny dostęp do Serwisu;
  • Konto – dostępną dla Użytkownika, po prawidłowym zalogowaniu się, część Serwisu pozwalającą na gromadzenie i modyfikację przez niego danych osobowych oraz innych danych gromadzonych w związku z rejestracją oraz korzystaniem z Serwisu, a także zawierająca informacje o rodzaju Konta oraz terminie jego ważności;
  • Dostęp – możliwość korzystania z Serwisu przez jednego Użytkownika w tym samym czasie; o ile nic innego wyraźnie nie wynika z Umowy.
 2. Regulamin określa rodzaje oraz warunki udzielenia licencji na korzystanie z Serwisu prowadzonego pod domeną 

/link jak również warunki zawierania i rozwiązywania Umowy, a także tryb postępowania reklamacyjnego.

§2 [Usługi świadczone drogą elektroniczną]

 1. Usługi świadczone przez Licencjodawcę polegają na udostępnianiu drogą elektroniczną w całości lub części zasobów Serwisu w formie licencji niewyłącznej udzielonej Licencjobiorcy lub podmiotowi, na rzecz którego Licencjobiorca zawarł umowę o udzielenie licencji, na korzystanie z Serwisu, a także świadczenie innych usług, które zostały określone w Regulaminie lub w Umowie, w tym Umowach przeniesienia praw zawieranych pomiędzy Licencjodawcą a Licencjobiorcą.
 2. Licencjodawca może świadczyć usługi odpłatnie lub nieodpłatnie. W przypadku gdy Licencjodawca udostępnia określoną usługę za odpłatnością, informuje Licencjobiorcę o tej odpłatności, zasadach uiszczania i wysokości ceny za określoną usługę, w tym w szczególności za udzieloną licencję lub Umowę przeniesienia praw.
 3. Decydując się na wykupienie określonej ilości licencji, Licencjobiorca potwierdza, że zapoznał się z opisem licencji, warunkami korzystania z niej oraz z Regulaminem, oraz oświadcza, że akceptuje wszystkie postanowienia Regulaminu.
 4. Licencjodawca udziela Licencjobiorcy licencję na korzystanie z Serwisu na czas oznaczony równy okresowi abonamentowemu określonemu w Umowie.
 5. Licencja na korzystanie z Serwisu obejmuje Pakiet lub Pakiety, wybrane przez Licencjobiorcę spośród Pakietów objętych ofertą handlową Licencjodawcy, oraz oprogramowanie niezbędne do korzystania z Pakietu lub Pakietów przez Użytkowników.
 6. O ile Umowa nie stanowi inaczej, liczba dostępów do Serwisu równa jest liczbie licencji na korzystanie z Serwisu udzielonych Licencjobiorcy lub podmiotowi, na rzecz którego Licencjobiorca zawarł umowę o udzielenie licencji przez Licencjodawcę.
 7. Każda licencja na korzystanie z Serwisu udzielona na mocy Umowy:
  • ma charakter niewyłączny i niezbywalny;
  • z zastrzeżeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawnych, uprawnia do korzystania z Serwisu tylko dla własnych potrzeb wewnętrznych Licencjobiorcy lub podmiotu na rzecz którego Licencjobiorca zawarł umowę o udzieleniu licencji, z zastrzeżeniem dalszych ograniczeń określonych w treści Regulaminu, w tym także zastosowanych przez Licencjodawcę zabezpieczeń technicznych, poprzez przeglądanie jego zawartości i dokonywanie wydruków lub kopii plików zawartych w Serwisie na potrzeby własne;
  • umożliwia tylko jeden jednoczesny dostęp do Serwisu objętego tą licencją i tylko z tego stanowiska, z którego dokonano autoryzacji Użytkownika.
 8. Licencjobiorca ani podmiot, na rzecz którego Licencjobiorca zawarł umowę o udzielenie licencji, nie mają prawa udzielania dalszych licencji na korzystanie z Serwisu (ani jego fragmentów, w tym Pakietów). Licencjobiorca ani podmiot, na rzecz którego Licencjobiorca zawarł umowę o udzielenie licencji, nie mają także prawa udzielania licencji do materiałów zawartych w Serwisie ani do oprogramowania.
 9. Dana, udzielona  na  podstawie  Umowy,  licencja  na  korzystanie z Serwisu umożliwia korzystanie z niego tylko w takim zakresie, jaki został określony wyraźnie w jej treści, z uwzględnieniem postanowień pkt 7-8 powyżej. Nie można domniemywać lub wyprowadzać po stronie Licencjobiorcy lub podmiotu, na rzecz którego Licencjobiorca zawarł umowę o udzielenie licencji, innych uprawnień.
 10. W okresie 48 miesięcy od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy (niezależnie od przyczyny ani trybu, w którym Umowa została rozwiązana lub wygasła), Licencjobiorca, lub podmiot, na rzecz którego Licencjobiorca zawarł umowę o udzielenie licencji oraz Użytkownicy będą mieli dostęp, w sposób określony przez Licencjodawcę, do plików elektronicznych wprowadzonych przez siebie do Pakietu, który taką czynność umożliwiał.

§3 [Rejestracja do Serwisu i założenie Konta]

 1. O ile Strony nie postanowią inaczej, w przypadku wykupienia przez Licencjobiorcę dla siebie lub dla podmiotu na rzecz którego Licencjobiorca zawarł umowę o udzielenie licencji, jednej licencji do korzystania z Serwisu, do założenia Konta w Serwisie uprawniony jest jedynie jeden Użytkownik.
 2. Możliwość założenia Kont na rzecz większej ilości Użytkowników istnieje tylko w przypadku wykupienia przez Licencjobiorcę dla siebie lub dla podmiotu na rzecz którego Licencjobiorca zawarł umowę o udzielenie licencji, większej liczby licencji.
 3. W celu zarejestrowania się do Serwisu i założenia Konta a także korzystania z usług świadczonych przez Licencjodawcę niezbędne jest podanie przez Użytkownika danych wskazanych w ust. 7 oraz złożenie oświadczenia o zapoznaniu się z Regulaminem i jego akceptacji, która następuje poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w systemie teleinformatycznym będącym częścią Serwisu.
 4. Akceptując Regulamin, Użytkownik składa oświadczenie że wyraża zgodę na świadczenie usług drogą elektroniczną zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
 5. Licencjobiorca może też udzielić Licencjodawcy upoważnienia do zarejestrowania w Serwisie i założenia Kont dla Użytkowników w jego imieniu lub w imieniu podmiotu, na rzecz którego Licencjobiorca zawarł umowę o udzielenie licencji, we wskazanym przez niego zakresie.
 6. Poprzez zaznaczenie odpowiednich pól w systemie teleinformatycznym, który jest częścią Serwisu (poza akceptacją Regulaminu, o której mowa w ust.1-2), Użytkownik składa także oświadczenie woli, że wyraża lub nie wyraża zgody na:
  • przetwarzanie jego danych osobowych przez Licencjodawcę w celach marketingowych;
  • przetwarzanie jego danych osobowych przez Licencjodawcę w celach statystycznych;
  • przetwarzanie jego danych osobowych przez Licencjodawcę i jego partnerów w celu przesyłania od Licencjodawcy informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz informacji o organizowanych przez nich promocjach na podany przez niego adres elektroniczny, w tym newslettera i informacji o funkcjonalnościach Serwisu.
 7. Podczas rejestracji Użytkownika w Serwisie i zakładania Konta, zobowiązany on zostanie do podania danych, które będą obejmować zarówno przy rejestracji i zakładaniu Konta w płatnej wersji Serwisu jak i w wersji DEMO Serwisu – imię i nazwisko oraz adres e-mail Użytkownika. W sytuacji gdy Użytkownik będzie jedynym lub pierwszym z Użytkowników uprawnionych przez Licencjobiorcę lub podmiot, na rzecz którego Licencjobiorca zawarł umowę o udzielenie licencji, do rejestracji i założenia Konta w Serwisie, zobowiązany on zostanie do podania dodatkowo danych Licencjobiorcy lub podmiotu, na rzecz którego Licencjobiorca zawarł umowę o udzielenie licencji – nazwa i adres siedziby Licencjobiorcy lub ww. podmiotu, nr NIP, adres elektroniczny oraz nr telefonu. Użytkownik może być zobowiązany do podania innych danych, niż wskazane powyżej, jeżeli będzie to niezbędne do korzystania z jednego z Pakietów.
 8. Licencjodawca gromadzi i przetwarza dane Użytkowników w zbiorze danych osobowych Użytkowników prowadzonym w postaci elektronicznej.
 9. Użytkownik po zarejestrowaniu się do Serwisu i założeniu Konta otrzymuje za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany przez niego adres elektroniczny hasło do pierwszego logowania, które po pierwszym logowaniu powinien zmienić.
 10. Licencjodawca nie przetwarza w swoim systemie teleinformatycznym hasła wpisanego przez Użytkownika. W razie utraty hasła przez Użytkownika, po wcześniejszym zgłoszeniu tego faktu Licencjodawcy, może być dla niego wygenerowane nowe hasło.
 11. Udostępnianie hasła dostępu przez Użytkownika osobom trzecim lub podmiotom trzecim jest zabronione. W przypadku stwierdzenia przez Licencjodawcę udostępnienia hasła dostępu osobom lub podmiotom trzecim, przez którąkolwiek z ww. osób, dostęp Użytkownika do płatnej części Serwisu może zostać zablokowany. W takich sytuacjach Licencjodawca zastrzega też sobie prawo do natychmiastowego zaprzestania świadczenia usług i rozwiązania Umowy.
 12. Zarejestrowanie się do Serwisu i założenie Konta wymaga spełnienia następujących warunków:
  • wypełnienia formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie internetowej Serwisu;
  • wypełnienia wszystkich pól formularza oznaczonych gwiazdką (*) jako obowiązkowe;
  • wpisania do formularza danych Użytkownika, zgodnych z prawdą;
  • poprawnego wypełnienia i zaakceptowania wniosku rejestracyjnego przez Użytkownika, który zapisany zostaje w systemie teleinformatycznym Serwisu;
  • potwierdzenia rejestracji Użytkownika w Serwisie i założenia Konta poprzez wejście w link aktywacyjny wysłany na wskazany we wniosku rejestracyjnym adres elektroniczny;
  • dodatkowo – wymaga się wpisania do sekcji „dane do faktury” danych płatnika faktury, gdyż będą one źródłem danych do wystawionej Licencjobiorcy faktury.
 13. Licencjodawca może żądać potwierdzenia danych podanych w formularzu rejestracyjnym, brak poprawnej weryfikacji danych, w tym adresu elektronicznego, może skutkować usunięciem wprowadzonych danych do bazy po 14 dniach od daty ich zarejestrowania. W takich sytuacjach Licencjodawca zastrzega sobie prawo do natychmiastowego zaprzestania świadczenia usług i rozwiązania Umowy.
 14. Po zakończeniu procesu rejestracji i założeniu Konta Użytkownik otrzymuje dostęp do wybranego rodzaju Konta oraz Serwisu a także informację określającą zasady uiszczenia opłat.
 15. Dostęp oraz możliwość rejestracji do Serwisu i założenia Konta jest uruchamiany automatycznie w momencie zawarcia Umowy.
 16. Użytkownik ma prawo do skorygowania wpisanych przez siebie danych. W celu skorygowania błędnych informacji podanych we wniosku rejestracyjnym i formularzu Użytkownik powinien zalogować się w Serwisie, gdzie ma możliwość edytowania wszystkich danych. Po dokonaniu zmian zatwierdza je.
 17. Treści zapisywane przez Użytkownika przechowywane są na serwerach będących w dyspozycji Licencjodawcy przez okres obowiązywania Umowy i przez 48 miesięcy po ustaniu lub rozwiązaniu Umowy.
 18. Licencjodawca zastrzega, że w przypadku niektórych Pakietów, dostęp do Serwisu będzie możliwy po dokonaniu zakupu dostępu online za pośrednictwem sklepu internetowego Licencjodawcy. Dostęp będzie przyznawany na podstawie odrębnego regulaminu sprzedaży sklepu Licencjodawcy.

§4 [Dostęp do treści]

 1. Dokonanie rejestracji w Serwisie i założenie Konta umożliwia dostęp do zasobów umieszczonych w części płatnej Serwisu.
 2. W celu uzyskania dostępu do zasobów Serwisu w wybranym przez Licencjobiorcę zakresie, należy wykupić wybraną przez Licencjobiorcę ilość licencji na korzystanie z Serwisu, uwzględniających wybrany przez Licencjobiorcę oraz podpisać Umowę. Umowa zostaje zawarta na czas oznaczony, określony w treści Umowy.
 3. Licencjodawca zobowiązuje się rozpocząć świadczenie usług w terminie maksymalnie 2 dni od dnia zawarcia Umowy, rejestracji przez Użytkownika/Użytkowników w Serwisie i założenia Konta/Kont oraz jego/ich zaakceptowaniu przez Licencjodawcę, nie później jednak niż w terminie 2 dni roboczych.
 4. Treści zapisywane przez Użytkowników przechowywane są na serwerach Licencjodawcy. W przypadku jeżeli wskutek warunków technicznych, prawnych, organizacyjnych lub innych Licencjobiorcy, treści zapisywane mają być wyłącznie na serwerach Licencjobiorcy, lub podmiotu na rzecz którego Licencjobiorca zawarł umowę o udzielenie licencji, Strony w odrębnym porozumieniu ustalą warunki takiego świadczenia usług.

§5 [Usługa Newsletter]

 1. Usługą dodatkową świadczoną za pośrednictwem poczty elektronicznej jest wysyłanie zamówionego przez Użytkownika biuletynu informacyjnego tzw. newslettera na podany przez Użytkownika adres elektroniczny.
 2. Licencjodawca będzie przesyłał Użytkownikowi newsletter na podany przez niego adres elektroniczny tylko w przypadku, gdy wyrazi on zgodę na otrzymywanie od Licencjodawcy informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 344).
 3. Usługa wysyłania newslettera jest świadczona bezpłatnie i jest dostępna dla każdego Użytkownika Serwisu.
 4. Newsletter jest przesyłany do Użytkownika zgodnie z wybraną przez niego częstotliwością, przy czym w każdym miesiącu wysyłane są maksymalnie 4 newslettery.
 5. Korzystanie z usług świadczonych za pośrednictwem poczty elektronicznej jest uwarunkowane posiadaniem czynnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej.

§6 [Usługi Dostępu do Informacji Publicznych]

 1. Usługi Dostępu do Informacji Publicznych będą świadczone w ramach jednego z Pakietów.
 2. Usługi Dostępu do Informacji Publicznych będą prowadzone przy użyciu tylko i wyłącznie danych:
  • jawnych i ogólnodostępnych, nie będących informacjami poufnymi, ujawnianych w publicznych rejestrach, w tym w szczególności, lecz nie tylko w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego oraz Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Biuletynie Zamówień Publicznych;
  • stanowiących informacje publiczną w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.) o dostępie do informacji publicznej;
  • podlegających upublicznieniu na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019) prawo zamówień publicznych oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. Nr 19, poz.177 ze zm.) prawo zamówień publicznych;
  • nie stanowiących tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. (Dz. U. Nr 47, poz. 211 ze zm.) o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
  • nie stanowiących danych osobowych osób fizycznych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), na których przetwarzanie wymagana jest podstawa prawna, której Licencjodawca nie posiada.
 3. Licencjodawca zastrzega sobie możliwość czasowego wyłączenia korzystania z Usług Dostępu do Informacji Publicznych w częściowym lub całościowym zakresie w przypadku stwierdzenia, że:
  • dane zawarte w Serwisie nie są danymi wskazanymi w § 6 ust. 2 powyżej;
  • upublicznienie danych zawartych w Serwisie może stanowić naruszenie przepisów obowiązującego prawa, w szczególności lecz nie tylko, może stanowić naruszenie zasad przetwarzania danych osobowych lub czyn nieuczciwej konkurencji;
  • upublicznienie danych zawartych w Serwisie zostało wstrzymane na podstawie decyzji organu lub wyroku sądowego;
 4. Licencjodawca nie ponosi odpowiedzialności wobec Licencjobiorcy ani osób trzecich za skutki czasowej niedostępności

Serwisu i Usług Rejestrowych świadczonych w jego ramach.

§7 [Informacje techniczne]

 1. Do korzystania z Serwisu, niezależnie od innych wymagań określonych w Regulaminie, niezbędne jest posiadanie przez Użytkownika:
  • dostępu do Internetu;
  • dostępu do indywidualnego konta poczty elektronicznej e-mail;
  • prawidłowo skonfigurowanej przeglądarki internetowej w podanej wersji lub nowszej: Mozilla Firefox 80, Google Chrome 86, Safari 14, Opera 10.0;
  • dla urządzeń mobilnych w tym smartfonów systemu Android 10 lub nowszego, lub urządzenie z systemem iOS w wersji 14 lub wyższej;
  • w przypadku korzystania z usługi pobierania plików także: posiadanie i zainstalowanie przez Użytkownika odpowiedniego oprogramowania umożliwiającego odczytanie lub zapisanie pobranego pliku w formacie PDF, DOC, XLS lub MP3.
 2. Licencjodawca nie ponosi kosztów związanych z uzyskaniem przez Użytkownika niezbędnego dostępu do Serwisu w związku z korzystaniem przez niego z Internetu lub innych środków komunikowania się na odległość, a także właściwego oprogramowania do korzystania z dostępu do Serwisu lub umożliwiającego odczytanie lub zapisanie pliku. Zasady i koszty takiego dostępu reguluje umowa zawarta przez Licencjobiorcę lub Użytkownika z podmiotem udostępniającym takie usługi lub oprogramowanie.

§8 [Obowiązki Licencjobiorcy i Użytkownika]

 1. Licencjobiorca, podmiot na rzecz którego Licencjobiorca zawarł umowę o udzielenie licencji lub Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Licencjodawcę o każdej stwierdzonej przerwie w świadczeniu usług.
  1. Zabronione jest wykorzystywanie przez Licencjobiorcę, podmiot na rzecz którego Licencjobiorca zawarł umowę o udzielenie licencji lub Użytkownika świadczonych usług do podejmowania jakiejkolwiek działalności naruszającej obowiązujące przepisy prawa, ustalone zwyczaje, zasady współżycia oraz porządku publicznego.
  1. Licencjobiorca, podmiot na rzecz którego Licencjobiorca zawarł umowę o udzielenie licencji i Użytkownik zobowiązani są do zachowania wszelkich niezbędnych środków ostrożności w celu zabezpieczenia danych i oprogramowania ich urządzeń końcowych przed ingerencją ze strony osób lub podmiotów trzecich.
  1. W przypadku powzięcia przez Licencjodawcę wątpliwości co do tożsamości osoby składającej oświadczenie lub wydającej dyspozycję, Licencjodawca może odmówić realizacji takiej dyspozycji lub przyjęcia oświadczenia.
  1. Wszelkie sytuacje, powodujące utratę kontroli nad narzędziami pozwalającymi Licencjobiorcy, podmiotowi na rzecz którego Licencjobiorca zawarł umowę o udzielenie licencji lub Użytkownikowi na zarządzanie usługą, muszą być niezwłocznie zgłaszane Licencjodawcy, który jest uprawniony do podjęcia działań mających na celu przywrócenie kontroli Licencjobiorcy, ww. podmiotowi lub Użytkownikowi.
  1. Licencjobiorca zobowiązany jest do wykorzystywania informacji zawartych w Serwisie zgodnie z ich przeznaczeniem i w celach zgodnych z przepisami powszechnie obowiązującego prawa.
  1. Zabronione jest umieszczanie w Serwisie treści bezprawnych.
  1. Zabronione jest udostępnianie informacji oraz treści zawartych Usługach Dostępu do Informacji Publicznych osobom trzecim bez zgody Licencjodawcy.
  1. Licencjobiorca może wykorzystywać dane uzyskane z serwisu w ramach swojej działalności i w ramach tej działalności dane te upubliczniać.
  1. Zakazane jest w szczególności używanie informacji zawartych w Serwisie do:
   • celów zabronionych i sprzecznych z ustawą prawo zamówień publicznych lub Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, Wytycznymi dotyczącymi kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027 lub jakimkolwiek innym aktem prawa;
   • rozpowszechniania informacji nieprawdziwych lub nierzetelnych, wprowadzających w błąd o przedsiębiorcy, którego dane widnieją w Serwisie lub o jakimkolwiek innym przedsiębiorcy albo przedsiębiorstwie, w celu przysporzenia korzyści lub wyrządzenia szkody lub do jakichkolwiek innych czynów mogących stanowić czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. Nr 47, poz. 211);
   • celów sprzecznych z Regulaminem jak i udzieloną Licencją lub zawartą umową o udzielenie Licencji lub Umową przeniesienia praw.
  1. Licencjobiorca jest zobowiązany przy korzystaniu z Serwisu i oferowanych w jego ramach usług, zwłaszcza Usług Dostępu do Informacji Publicznych i Usługi Kreatora Umów do podawania informacji:
   • rzetelnych i prawdziwych;
   • co do których posiadania, przetwarzania i udostępniania jest uprawniony,
   • nie będących danymi niejawnymi i poufnymi zwłaszcza informacjami stanowiącymi tajemnicę przedsiębiorstwa, tajemnicę postępowania lub utajnionymi na jakiejkolwiek innej podstawie umownej lub prawnej;
   • mogących naruszyć zasady przetwarzania danych osobowych Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
  1. Licencjobiorca ani Użytkownik nie może przenieść na osoby trzecie praw i obowiązków wynikających z Umowy, chyba że możliwość taka wynika z wybranego Pakietu lub dodatkowych ustaleń Stron wyraźnie określonych w Umowie.
  1. Licencjodawca nie może przenosić wierzytelności przysługujących mu wobec Licencjobiorcy na osoby trzecie bez uzyskania uprzedniej, pisemnej zgody Licencjobiorcy. Cesja dokonana bez takiej zgody będzie nieważna.

§9 [Ograniczenia odpowiedzialności i prawa Licencjodawcy]

 1. Licencjodawca w okresie obowiązywania Licencji będzie na bieżąco wprowadzał do Serwisu zmiany wynikające z obowiązujących przepisów prawa w zakresie ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych lub Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 oraz Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027 (w zakresie stosowania tzw. „zasady konkurencyjności”), mających wpływ na funkcjonowanie Serwisu i innych aktów prawnych.
  1. Jeżeli w ocenie Licencjodawcy konieczne będzie wprowadzenie do Serwisu zmian o charakterze technicznym lub organizacyjnym lub też zmiany te mogą przyczynić się do udoskonalenia Serwisu, Licencjodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania tych zmian bez konieczności uzyskiwania zgody Licencjobiorcy lub podmiotu na rzecz którego Licencjobiorca zawarł umowę o udzielenie licencji.
  1. Wprowadzanie zmian, o których mowa w ust. 1-2, następuje w ramach wynagrodzenia ustalonego w Umowie.
  1. Licencjodawca zastrzega sobie prawo do krótkiej przerwy technicznej w funkcjonowaniu Serwisu, w przypadku podejmowania działań, o których mowa w ust. 1-2 oraz planowanej, bieżącej obsługi i konserwacji serwera a także aktualizacji oprogramowania Serwisu oraz w przypadkach wymienionych w § 6 ust. 3 Regulaminu. Licencjodawca powiadomi Użytkowników o terminie i czasie trwania przerwy technicznej trwającej dłużej niż 12 godzin z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem.
  1. Licencjodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dostępu do Serwisu, jak również za zaprzestanie świadczenia usług drogą elektroniczną wskutek zdarzeń będących skutkiem siły wyższej, z przyczyn od niego niezależnych lub z przyczyn leżących po stronie Licencjobiorcy, podmiotu na rzecz którego Licencjobiorca zawarł umowę o udzielenie licencji lub Użytkownika.
  1. Licencjodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Licencjobiorcę, podmiot na rzecz którego Licencjobiorca zawarł umowę o udzielenie licencji lub Użytkownika wynikające z korzystania przez nich z niezabezpieczonego lub nieposiadającego ochrony antywirusowej urządzenia, za pomocą którego łączą się oni z Serwisem lub korzystają z usług.
  1. Licencjodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki wykorzystania jakichkolwiek informacji lub rozwiązań zamieszczonych na stronach Serwisu lub zastosowania funkcjonalności Serwisu lub posłużenia się wzorami lub szablonami dokumentów udostępnianych w ramach świadczonych usług. Licencjodawca nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli wskutek braku możliwości dostępu do Serwisu lub nieprawidłowości w jego działaniu, doszło do nieprawidłowości w udzielanych przez Licencjobiorcę lub podmiot, na rzecz którego Licencjobiorca zawarł umowę o udzielenie licencji, zamówieniach publicznych.
  1. Licencjodawca nie ponosi odpowiedzialności za negatywne skutki, w tym za wytworzenie przy pomocy Serwisu utworu niezgodnego ze stanem rzeczywistym, prawnym lub celem postępowania oraz szkodę nim wywołaną w wyniku korzystania z Serwisu w tym Usług Dostępu do Informacji Publicznych i Usługi Kreatora Umów spowodowanych:
   • podaniem przez Licencjobiorcę, podmiotu na rzecz którego Licencjobiorca zawarł umowę o udzielenie licencji lub Użytkownika danych nieprawdziwych lub nierzetelnych;
   • podaniem przez Licencjobiorcę, podmiotu na rzecz którego Licencjobiorca zawarł umowę o udzielenie licencji lub Użytkownika danych do których Licencjobiorca lub. ww. podmiot nie był uprawniony;
   • podaniem przez Licencjobiorcę podmiotu na rzecz którego Licencjobiorca zawarł umowę o udzielenie licencji lub Użytkownika danych stanowiących informację niejawne, poufne, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa lub informację utajnioną na jakiejkolwiek innej podstawie umownej lub prawnej.
  1. Korzystanie z Serwisu w żaden sposób nie zwalnia Licencjobiorcy, podmiotu na rzecz którego Licencjobiorca zawarł umowę o udzielenie licencji i Użytkowników z odpowiedzialności oraz nie przenosi z Licencjobiorcy, ww. podmiotu lub Użytkowników na Licencjodawcę odpowiedzialności za prawidłowe przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. W szczególności Licencjodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy popełnione podczas korzystania z Serwisu, w tym w trakcie przygotowania lub przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z wykorzystaniem Serwisu.
  1. Korzystanie z Serwisu nie oznacza nabycia przez Licencjobiorcę, podmiot na rzecz którego Licencjobiorca zawarł umowę o udzielenie licencji lub Użytkownika jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do utworów w nim zawartych, Licencjobiorca, ww. podmiot lub Użytkownik mogą korzystać z tych utworów jedynie w zakresie dozwolonym w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1231 ze zm., dalej jako „ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych”), niniejszym Regulaminie oraz w Umowie.
  1. Licencjodawca zastrzega sobie prawo umieszczania w dowolnej części Serwisu treści reklamowych w formach stosowanych w Internecie, w zakresie usług świadczonych przez Licencjodawcę. Ani Licencjodawca ani Licencjobiorca ani podmiot na rzecz którego Licencjobiorca zawarł umowę o udzielenie licencji ani Użytkownik nie ponoszą odpowiedzialności za treści reklamowe zamieszczane na Serwisie oraz za wynikające z tego tytułu roszczenia osób trzecich.
  1. Licencjodawca ma prawo posługiwania się nazwą Licencjobiorcy lub podmiotu, na rzecz którego Licencjobiorca zawarł umowę o udzielenie licencji i wskazywaniem ww. podmiotów jako klientów Licencjodawcy – w celach marketingowych.

§10 [Postępowanie reklamacyjne]

§11 [Prawa autorskie]

§12 [Postanowienia końcowe]

Błażej Sarnowski - kancelaria radcy prawnego

Błażej Sarnowski – kancelaria radcy prawnego