Kancelaria

Kancelarię założył w 2011 r. dr Błażej Sarnowski bezpośrednio po zakończeniu aplikacji radcowskiej. Na początku swojej działalności skupiono się na pomocy Klientom indywidualnym oraz osobom prowadzącym działalność gospodarczą w tym osobom prawnym. Wraz z rozwojem firmy i zatrudnianiem prawników posiadających doświadczenie  w wyspecjalizowanych dziedzinach prawa kancelaria poszerzyła swoją działalność  o świadczenie pomocy na rzecz instytucji publicznych oraz podmiotów korporacyjnych, by  w roku 2020 dokonać finalnego podziału kompetencji i specjalizacji wśród zatrudnionych  w kancelarii osób. Powyższe działania zapewniły szeroki zakres świadczonych przez kancelarię usług z zachowaniem najwyższych kompetencji w ich realizacji.

Poznaj nas lepiej

dr Błażej Sarnowski

radca prawny

Radca prawny; absolwent prawa Wydziału Prawa i Administracji UAM w Poznaniu. W latach 2007-2011 odbył aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu, którą zakończył zdanym egzaminem zawodowym z wyróżnieniem. W roku 2022 obronił rozprawę doktorską na Wydziale Prawa i Administracji UAM w Poznaniu nt.: „Karnoprawna ochrony wierzyciela przed niewypłacalnością dłużnika” przygotowaną pod kierunkiem prof. dr hab. Roberta Zawłockiego. Od 2011 roku prowadzi Kancelarię Radcy Prawnego w Koninie, współpracując w sposób stały m.in. z rzeczoznawcami majątkowymi, biegłymi sądowymi, komornikami oraz notariuszami. Specjalizuje się w prowadzeniu spraw gospodarczych, z uwzględnieniem stałej obsługi prawnej przedsiębiorców, obsłudze prawnej jednostek samorządu terytorialnego i spółek prawa handlowego, jak również w dziedzinie prawa zamówień publicznych dla przedsiębiorców.

Poza ww. obszarami działalności Mecenas Błażej Sarnowski prowadzi również sprawy z zakresu:
– prawa cywilnego,
– prawa karnego (reprezentacja oskarżyciela prywatnego i pokrzywdzonego),
– prawa administracyjnego,
– prawa pracy i ubezpieczeń społecznych,
– prawa geologicznego i górniczego,
– obsługi prawnej Zakładów Opieki Zdrowotnej oraz Niepublicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej,
– obsługi prawnej w zakresie partnerstwa publiczno – prywatnego, – zarządzania wierzytelnościami.

Andżelika Staszczak-Piekarska

radca prawny – prawnik zewnętrzny

W swojej praktyce zajmuje się bieżącą obsługą podmiotów gospodarczych, zarówno prowadzących indywidualną działalność gospodarczą jak i obsługą spółek prawa handlowego, w tym także spółek publicznych. Specjalizuje się w prawie i postępowaniu cywilnym w szczególności prawie rodzinnym i opiekuńczym, prawie spadkowym oraz  prawie pracy. Świadczy usługi prawne w zakresie kompleksowej obsługi prawnej jednostek samorządu terytorialnego przy uwzględnieniu specyfiki danego urzędu.

Uczestniczy w projektach pro-bono, m.in. udział w akcji Niebieski Parasol organizowanym przez Okręgową Izbę Radców Prawnych z Poznaniu oraz w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej. Zajmuje się również pogłębianiem świadomości prawnej społeczeństwa poprzez zaangażowanie w różnego rodzaju inicjatywy, których założeniem jest kształtowanie w społeczeństwie znajomości praw.

Ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na kierunku prawo. W roku 2012 ukończyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu. W roku 2013 uzyskała pozytywny wynik z egzaminu zawodowego i uzyskała tytuł zawodowy radcy prawnego.

Julita Michalska – Łopaciuk

radca prawny – prawnik zewnętrzny

Absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; w latach 2015-2017 odbyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu, którą zakończyła w 2018 r. pozytywnie zdanym egzaminem zawodowym. 

Specjalizuje się w:
–  prawie cywilnym, 
–  prawie administracyjnym,
–  prawie gospodarczym, z uwzględnieniem obsługi prawnej przedsiębiorców,
–  prawie spółek handlowych.

Anita Wieczorek – Ciesielska

radca prawny

Absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu; odbyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu.

Specjalizuje się w: 
– prawie pracy i ubezpieczeń społecznych,
– prawie rodzinnym, cywilnym, handlowym i administracyjnym.

Anna Małolepsza

kierownik administracyjny

Posiada wieloletnie doświadczenie z zakresu administrowania kancelarią, ze szczególnym uwzględnieniem bieżącego funkcjonowania biura, kontaktu z klientami oraz obiegu dokumentów.

Błażej Sarnowski - kancelaria radcy prawnego

Błażej Sarnowski – kancelaria radcy prawnego